Mikä GreenerAge on?

GreenerAge on projekti, jonka tavoitteena on luoda matalan kynnyksen alusta ja digitaalinen työkalu yli 55-vuotialle aikuisille. Alustan avulla on mahdollista kartuttaa osaamista ympäristö- ja ilmastokysymyksistä.

Työkalun avulla on mahdollista omaksua ympäristöystävällisempää käyttäytymismallia, toimia aktiivisena kansalaisena yhdessä muiden EU:n kansalaisten kanssa sekä samalla parantaa digitaalisia taitoja.

Alusta kokoaa samaan paikkaan, helposti löydettävästi, kokoelman tietoa ympäristöystävällisestä käyttäytymisestä, interaktiivisen oppimisalustan, politiikkasuosituksia sekä laadukkaan käsikirjan, joka on maksutta kaikkien käytettävissä aikuisopiskelijoiden oppimisen tueksi.

TAVOITTEET

GreenerAge:n päämäärä on, että organisaatiot, kaupungit, kunnat ja erityisesti kansalaiset ympäri Euroopan hyötyisivät projektista. Projekti kattaa viisi eri maata ja alusta toimii kuudella eri kielellä.

Päätavoitteet:

ILMASTONMUUTOKSEN LIEVENTÄMINEN
DIGITAALISTEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN
KULTTUURIEN JA SUKUPOLVIEN VÄLISEN KUILUN KAVENTAMINEN

Projektin tavoitteena on kasvattaa yli 55-vuotiaiden kansalaisten ympäristötaitoja epävirallisten pelillisten oppimisstrategioiden ja -työkalujen avulla. Lisäksi tavoitteena on koostaa tietopaketti erilaisista hyödyllisistä toimintatavoista sekä koota tietoa, kuinka käyttäytymistä voi muokata ympäristöystävällisempään suuntaan, jotta voisimme saavuttaa hiilineutraalin yhteiskunnan.

Lisäksi tavoitteena on tarjota työkaluja ja materiaalia aikuiskouluttajille, poliitiisille päättäjille sekä erilaisille organisaatiolle, ilmastonmuutostyön tueksi.

Tavoitteena on kehittää yhdessä kohderyhmän kanssa käänteentekevä digitaalinen alusta, jonka avulla on pelaamisen kautta mahdollista edistää ilmastonmuutoksen torjumista.

Aikuisopiskelijoiden kanssa työskenteleville tarjotaan matalan kynnyksen työkalua, joka lisää opiskelijoiden osallisuutta. Työkalu myös mukautuu erilaisiin opettamis- ja oppimisstrategioihin, oli kyseessä sitten verkko-opetus, hybridiopetus tai kasvokkain tapahtuva opetus. Työkalu tähtää myös kaventamaan sukupolvien välistä digikuilua ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymyksissä.

Kohderyhmä

Yli 55-vuotiaat aikuiset

Yhteiskunta kokonaisuudessaan voi tietysti hyötyä koulutusalustan käytöstä ja projektin tuloksista, GreenerAge tähtää kuitenkin yli 55-vuotiaiden aikuisten "vihreämpien" tapojen, kulutuksen ja ympäristöystävällisemmän elämäntyylin vahvistamiseen.

Poliittiset päätöksentekijät

Tavoittelemme poliittisia päätöksentekijöitä kaikilla eri tasoilla, mutta erityisesti kaupungeissa ja taajamissa, kunnissa, alueellisella viranomaistasolla sekä SoTe-sektorilla. Yrityksissä ja EU:n tasolla voidaan vaikuttaa siihen, että alusta laajenee ja tavoittaa laajan yleisön koko Euroopan tasolla.

Paikalliset yritykset ja yhdistykset

Pyrimme ensisijaisesti tavoittamaan sellaisia organisaatioita, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, ikääntyvään väestöön sekä aikuiskoulutukseen. Lisäksi, tavoittelemme yhteistyötä sellaisten organisaatioiden kanssa joiden toiminta keskittyy digitaalisen lukutaidon kehittämiseen, älykkäisiin kaupunkeihin, terveyttä edistäviin kaupunkeihin sekä aiheen tiimoilta tutkimustyötä tekeviin organisaatioihin. Organisaatioiden lisäksi, projektin kautta on mahdollista verkostoitua Eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Paikallinen media

Median ja lehdistön avulla on mahdollista levittää tietoa sekä tietoisuutta alustasta.

Tulokset

Projektin aikana toteutetaan neljä eri osahanketta, joiden tuloksena syntyy interaktiivinen oppimisalusta:

PR1: TIETOPAKETTI YLI 55-VUOTIAILLE ILMASTONMUUTOKSESTA JA YMPÄRISTÖASIOISTA

Ensimmäisessa osahankkeessa konsortio kehittää yhdessä asiantuntijoiden kanssa työkaluja ja kokoaa tiiviin tietopaketin ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Tässä osassa projektia suoritetaan myös kohderyhmän (55+) haastattelut. Kerätyn tiedon perusteella tunnistetaan kohderyhmän tarpeet ja ne alueet, joilla tiedon lisääminen on tarpeellista. Tulosten perusteella luodaan yli 55-vuotiaiden aikuisten tarpeisiin perustuva yhtenäinen lähestymistapa.

PR2: YLI 55-VUOTIAIDEN PELILLISTETTY DIGITAALINEN OPPIMISALUSTA 'GREENERAGE'

Ilmasto- ja ympäristönlukutaitoa lisäävä osallistava ja interaktiivinen (pelillistetty) oppimisalusta kehittää myös käyttäjien digitaalisia taitoja. Luomme yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa yksinkertaisen ja houkuttelevan käyttöliittymän, josta löytyy koostetusti ympäristötietoutta, työkaluja ja oppimateriaalit, sekä pelillistetty alusta vihreämmän käyttäytymisen edistämiseksi.

PR3: ILMASTO- JA YMPÄRISTÖ-OPAS YLI 55-VUOTIAILLE

Sen jälkeen kun digitaalinen pelialusta on valmis ja kaikki tarvittava tieto on koostettu, konsortio kehittää oppaan aikuiskouluttajille, mistä löytyy taustatietoa ja erilaisia työpajakonsepteja, joiden avulla on mahdollista kehittää erilaisia koulutustilaisuuksia kasvokkaiseen opetukseen, verkko-opetukseen sekä hybridiopetukseen.

PR4: GREENERAGE SUOSITUKSET YMPÄRISTÖPOLITIIKALLE

EU:lle, asiaankuuluville organisaatioille ja paikallisille päättäjille välitetään suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi. Suositukset sisältävät taustatietoa aiheesta, toimintaohjeita sekä jatkossa myös tietoa kuinka työkalut on mahdollista omaksua laajempaan käyttöön.